Privacybeleid

VERTROUWELIJKHEIDSCHARTER VOOR GEGEVENS VERWERKT VIA DE WEBSITE

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN

1.1 Our Recycle, gevestigd aan de Kolonel Van Gelestraat 88 te

1040 Etterbeek, ingeschreven bij de ECB onder nummer BE 0684.680.636, hierna Our Recycle genoemd, beheert een website via www.our-recycle.be (hierna de “Site” genoemd).

1. 2 Alle persoonsgegevens die wij verzamelen (hierna de “Gegevens”) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “GDPR”), Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 bekend als de “Wet Elektronische Communicatie”, zoals gewijzigd door de wet van 10 juli 2012. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

1.3 U wordt uitgenodigd om dit Privacybeleid (hierna het “Beleid”) zorgvuldig te lezen en vertrouwd te raken met de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Handvest beschrijft de maatregelen die zijn genomen voor het gebruik en beheer van uw Gegevens bij het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

2.2 Het Handvest is van toepassing op alle diensten die door Our Recycle via de Website worden aangeboden.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Dit zijn de gegevens die we verzamelen:

  • Naam van de contactpersoon
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3.2 Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen wij op verschillende manieren informatie (waaronder Gegevens) verzamelen:

3.2.1 Gegevens verstrekt door gebruikers. Wij verzamelen de Gegevens die u communiceert op de Website om Our Recycle en haar Partners in staat te stellen uw bestellingen te verwerken en uit te voeren.

3.2.2 Informatie verzameld door middel van technologische hulpmiddelen. Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of uw browsertype. We gebruiken ook Cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de Site die u hebt bezocht.

3.3 Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens door te geven, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in het Handvest. Als u niet instemt met of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Handvest, maak dan geen gebruik van de Site.

3.4 U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Our Recycle op het volgende adres Kolonel Van Gelestraat 88, 1040 Etterbeek of per e-mail op het volgende adres: info@our-recycle.be

ARTIKEL 4: DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

4.1 De Gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om uw bestellingen en de daaruit voortvloeiende diensten te verwerken en te controleren. Ze worden ook gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren door ons te informeren over uw belangen met betrekking tot de functionaliteit, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2 We kunnen deze gegevens ook gebruiken om interne onderzoeken uit te voeren om onze diensten te verbeteren.

4.3 Wij kunnen uw gegevens openbaar maken indien dit noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een bevel of bevel van de rechtbank of tribunaal, of (b) onze rechten of die van de gebruikers van de site te beschermen en verdedigen.

4.4 Wij kunnen Gegevens “anonimiseren” door persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam en e-mailadres te verwijderen en de gegevens samenvoegen voor marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen deze geanonimiseerde gegevens vervolgens aan derden verstrekken.

ARTIKEL 5: RECHT VAN BEZWAAR

5.1 U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan voor wervingsdoeleinden, in het bijzonder commerciële werving. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van Our Recycle: Kolonel Van Gelestraat 88, 1040 Etterbeek OF per e-mail naar het volgende adres: info@our-recycle.be

5.2 Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u gebruik maken van uw recht om bezwaar te maken door te klikken op de afmeldlink onderaan elk van onze nieuwsbrieven. Verzoeken om u af te melden zijn alleen effectief als een bericht dit bevestigt. Indien dit niet het geval is, kunt u uw recht van verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit Charter.

ARTIKEL 6: RECHT OP TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van Gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de RGPD.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Our Recycle: Kolonel Van Gelestraat 88, 1040 Etterbeek OF per e-mail naar het volgende adres: info@our-recycle.be

6.3 Voordat we op een dergelijk verzoek reageren, kunnen we u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: OVERDRAAGBAARHEIDSRECHTEN

7.1. U hebt ook het recht om de Gegevens over u die u aan Our Recycle hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om deze over te dragen aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking van deze Gegevens wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

ARTIKEL 8: VEILIGHEID

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te garanderen, hebben we een programma opgezet om de informatie die in deze systemen is opgeslagen, te beveiligen. Daarnaast zijn onze IT-systemen uitgerust met gegevenscodering en softwarebescherming.

ARTIKEL 9: GEGEVENSBEWARING

Our Recycle kan uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is na annulering van uw registratie om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden.

ARTIKEL 10: KLACHTRECHT

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de Lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens inbreuk maakt op de GDPR.

Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukkerijstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32(0)2 274 48 00 • Fax : +32(0)2 274 48 35

Email : contact@apd-gba.be